تحصیل در قبرس شمالی

Near East University

سال تاسیسمحل دانشگاه
1989Lefke

American University of Cyprus

سال تاسیسمحل دانشگاه
2014Lefke

Cyprus International University

سال تاسیسمحل دانشگاه
1997Lefke

University of Kyrenia

سال تاسیسمحل دانشگاه
1989Lefke

Eastern Mediterranean University

سال تاسیسمحل دانشگاه
2012Lefkoşa District

Girne American University

سال تاسیسمحل دانشگاه
1985Lefke

Cyprus West University

سال تاسیسمحل دانشگاه
2015Gazimağusa District