ناحیه صنعتی شهداي خرمدشت

Address: خمین - بخش کهره - کیلومتر 3 جاده خرمدشت(قورچی باشی ) - چهارطاق
Short Business Description: عايق هاي رطوبتي از پشم شيشه
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 33885433
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: خمین - بخش کهره - کیلومتر 3 جاده خرمدشت(قورچی باشی ) - چهارطاق
Short Business Description: قيرغليظ شده وقيرسفت دميده
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,