شهرک صنعتی محلات

Address: کیلومتر 14 از شهر محلات ( مجاور جاده اصلی خمین - محلات )
Short Business Description: سنگبري
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8663324422
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 14 از شهر محلات ( مجاور جاده اصلی خمین - محلات )
Short Business Description: اسکلتهای فلزی وسوله
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 866322
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 14 از شهر محلات ( مجاور جاده اصلی خمین - محلات )
Short Business Description: برش انواع سنگ تراورتن
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 43220270
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 14 از شهر محلات ( مجاور جاده اصلی خمین - محلات )
Short Business Description: سنگبري سنگ ماربلي يا غير گرانيتي
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 14 از شهر محلات ( مجاور جاده اصلی خمین - محلات )
Short Business Description: برش سنگ تراورتن به صورت تايل
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8663322643
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 14 از شهر محلات ( مجاور جاده اصلی خمین - محلات )
Short Business Description: سنگبري
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8663226876
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 14 از شهر محلات ( مجاور جاده اصلی خمین - محلات )
Short Business Description: سنگبري
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2810794-5
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 14 از شهر محلات ( مجاور جاده اصلی خمین - محلات )
Short Business Description: موبايل فروشي
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 14 از شهر محلات ( مجاور جاده اصلی خمین - محلات )
Short Business Description: سنگبري
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 14 از شهر محلات ( مجاور جاده اصلی خمین - محلات )
Short Business Description: برش سنگ تراورتن به صورت تايل
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8643233150
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,