ناحیه صنعتی شهيد حبيبي

Address: محلات - کیلومتر 15 جاده محلات - آبگرم - رویروی روستای نخجیروان
Short Business Description: سنگبري سنگ ماربلي يا غير گرانيتي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8663222323
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: محلات - کیلومتر 15 جاده محلات - آبگرم - رویروی روستای نخجیروان
Short Business Description: انواع سنگ ساختماني
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: محلات - کیلومتر 15 جاده محلات - آبگرم - رویروی روستای نخجیروان
Short Business Description: عايق رطوبتي وپرايمرهاي آلي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 86642431
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: محلات - کیلومتر 15 جاده محلات - آبگرم - رویروی روستای نخجیروان
Short Business Description: بسته بندي مواد غذايي بصورت مايع
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: محلات - کیلومتر 15 جاده محلات - آبگرم - رویروی روستای نخجیروان
Short Business Description: سنگبري
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8663363592
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: محلات - کیلومتر 15 جاده محلات - آبگرم - رویروی روستای نخجیروان
Short Business Description: انواع سنگ ساختماني
Long Business Description:

,

Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: محلات - کیلومتر 15 جاده محلات - آبگرم - رویروی روستای نخجیروان
Short Business Description: عايق رطوبتي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8663233400
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: محلات - کیلومتر 15 جاده محلات - آبگرم - رویروی روستای نخجیروان
Short Business Description: سنگبري
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8663225245
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: محلات - کیلومتر 15 جاده محلات - آبگرم - رویروی روستای نخجیروان
Short Business Description: مصنوعات سنگي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8663234983
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: محلات - کیلومتر 15 جاده محلات - آبگرم - رویروی روستای نخجیروان
Short Business Description: حلواشكري
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 8663225038
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,