ناحیه صنعتی فروزان

Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: خوراك آماده دام
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2775229
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: انواع جوراب كشباف
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2764369
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: بلغورذرت
Long Business Description:

شرکت دانه مروارید زرین کیمیا کارخانه تولید کننده آرد ذرت با بهترین کیفیت با برند کرنوا . آرد ذرت خالص تنها در این شرکت تولید میشود ودر ایران تنها تولید کننده میباشیم.

Business Phone Number: 09121078518 98+
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: ابزار دستي بنايي -قطعات پلاستيكي تزريقي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2770798 - 2248320
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: كودشيميايي كامل ماكرو
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2723012
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: بسته بندي خشكبار و پسته فرآوري شده حتي بصورت خلال و ....
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 2267910
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: قطعات باكاليتي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 217818886
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: رشته آشي
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 3572569
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: رشته آشی
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 3286607
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,
Address: کیلومتر 40 جاده اراک - کمیجان - نرسیده به روستای ساروق
Short Business Description: كودبيولوژيك(بامنشاءازتوباكتر)
Long Business Description:

,

Business Phone Number: 3283143
Business Contact Email: ,
Business Fax: ,